Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slavomír Binčík – Junior, Hlavná 266, 900 62 Kostolište
Slavomír Binčík - Junior
Hlavná 266, 900 62 Kostolište
IČO : 34391509, IČ DPH : SK1020225723
Registrácia: Okresný úrad v Malackách, reg. č.: A/1423/96, Živnost. register č.: 106-6139 OÚ Malacky

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou Slavomír Binčík – Junior, Hlavná 266, 900 62 Kostolište (ďalej len Junior) a jeho zákazníkmi.
2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby.Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti Junior www.sexipomocky.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
4. VOP boli vytvorené na základe Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

II. Objednávanie tovaru
1. Zákazník môže objednávku zaslať prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti Junior na adrese www.sexipomocky.sk
2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
- obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu)
- kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis
- množstvo objednávaného tovaru
- adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho
- termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP
- meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
3. Po obdržaný objednávky je spoločnosť Junior povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky.

III. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky
1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.sexipomocky.sk
2. Cenu za dodaný tovar  je zákazník povinný uhradiť dobierkou pri preberaní tovaru. Dokladom o platbe dobierkou je faktúra, ktorá sa nachádza vo vnútri zásielky.


IV. Dodanie tovaru a dodacie podmienky
Objednaný tovar Vám doručíme ako dobierku, diskrétne zabalenú prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti GLS. Dodacia lehota závislá od naskladnenia tovaru. Prevažnú väčšinu pomôcok doručujeme do 48 hodín. Presnú dobu dodania konkrétneho tovaru Vám poskytneme emailom.


Tovar je diskrétne zabalený do čiernej nepriehľadnej fólie a poslaný  zásielkovou službou z adresy firmy Darčeky, s.r.o.. Dobierka nie je označená názvom obchodu, takže zachováme 100% diskrétnosť. Žiadna osoba nemôže zistiť, že sa jedná o tovar objednaný v internetovom sex shope. Vaše súkromie a diskrétnosť sú plne zachované.

Pri objednávke nad 45 € je doprava ZDARMA, inak si účtujeme poplatok:
1. Doručenie Slovenskou poštou 4,50 € s DPH .
2. Doručenie kuriérskou spoločnosťou UPS 3,99 € s DPH .

3. Adresa, ktorá je uvedená na internetovej stránke slúži len na ochranu súkromia našich zákazníkov. Nie je vhodné aby bolo na balíku odosielateľa www.sexipomôcky.sk.

4. Faktúra bude vystavená na:

Slavomír Binčík - JUNIOR

Hlavná 266, 900 62 Kostolište

IČO: 34391509
DIČ: 1020225723
DIČ DPH: SK1020225723

Tovar si môžete v prípade záujmu vyzdvihnúť aj osobne po telefonickom dohovore. V prípade osobného odberu neúčtujeme poštovné.

V. Reklamácie a záručná doba
1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať daný balík. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prebratia tovaru. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť písomne na bincik@juniorpapier.sk.
2. V lehote 7 dní od dňa dodania tovaru má zákazník- len fyzická osoba právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť i obal  tovaru,  porušený iba v miere neodkladne nutnej k prehliadnutiu tovaru. Spoločnosť JUNIOR je povinná prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy .
3. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vždy musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
4.Fotografie používané na internetovom obchode http://www.sexipomocky.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

VI. Spracovanie osobných údajov
Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2009